OBSAH:

Sekcia telesne postihnutých podporuje stanovisko občanov so sluchovým a zrakovým postihnutím

Pripomienkovanie vecného a časového harmonogramu úloh zameraných na zefektívnenie systému sociálnej pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Spousta podmínek pro získání kompenzace


    Sekcia telesne postihnutých podporuje stanovisko občanov so sluchovým a zrakovým postihnutím - zaviesť ako podmienku poskytnutia príspevku na finančne a technicky náročné pomôcky (počítače, elektronické zápisníky) odporučenie špecializovaného pracoviska ..... Za otázne považujeme stanoviť podmienku, aby opodstatnenie náročnej technickej pomôcky - počítača, elektronického zápisníka a iné - bolo podmienené vydaním odporúčania špecializovaného odborníka. Toto odporúčanie ak sa príjme, by však malo mať len charakter poradný z dôvodu možnosti zlyhania ľudského faktora. Významným sa nám javí jednoznačné definovanie a určenie pojmu špecializovaného pracoviska, pretože si nevieme predstaviť, že by lektor výučby používania napr. Microsoft Word-u odporúčal, že občan je na takúto pomôcku odkázaný. Považujeme za nevyhnutné aby učenie, stanovenie stupňa, úrovne závislosti občana na „odkázanosť“ bolo definované, stanovené tak ako už bolo uvedené v zámere 1. Je dôležité, aby občan s ťažkým zdravotným postihnutím dokázal s touto pomôckou po zaškolení komunikovať. Nedá sa dopredu stanoviť a odsúdiť, že je niekto nevzdelávateľný. Tento pojem sa už dnes vo vyspelom civilizovanom svete nepoužíva.

 

HORE


Pripomienkovanie vecného a časového harmonogramu úloh zameraných na zefektívnenie systému sociálnej pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pripomienkovali: OMD SR, KOV-NZ Košice, Spoločnosť parkinsonikov, Slovenský zväz telesne postihnutých, Organizácia ŤTP a vozíčkárov SR.

Oblasť zaobstarávania pomôcok - odstrániť duplicitu pri poskytovaní pomôcok (faxy, počítače, mobilné telefóny) Čo sa týka duplicity kompenzácií dôsledkov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím u pomôcok na účely komunikácie ako sú počítač, fax, mobilný telefón alebo telefón na hlasitý odposluch je potrebné tiež zachovať veľkú dávku odbornosti u pracovníka, ktorý takúto pomôcku priznáva. Čo sa týka mobilných telefónov, sú nepostrádateľnou pomôckou pre tých, ktorí z titulu svojho ťažkého zdravotného postihnutia môžu dôjsť k újme na zdraví z titulu, že by sa dostali do kritickej situácie, kedy si nemôžu privolať pomoc. Napríklad vozíčkár pri poruche invalidného vozíka, pri poruche auta a ďalších nepredvídateľných katastróf alebo nevidiaci pri strate orientácie.
    U niektorých pomôcok (napr. u televízora) poskytovať peňažný príspevok len vo výške rozdielu medzi cenou tejto pomôcky v štandardnom vybavení a cenou tejto pomôcky vo vybavení, ktoré súvisí s potrebou kompenzácie zdravotného postihnutia a neštandardnými parametrami pomôcky (napr. veľkosť obrazovky, čitateľnosť skrytých titulkov.
    Stanoviť rozdielne výšky peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi tak, že terajšia plná výška peňažného príspevku by sa poskytovala občanom, u ktorých dochádza k zvýšeným výdavkom v dôsledku používania mechanického a elektrického vozíka alebo iného porovnateľného zariadenia (kočík) a znížená výška (50% terajšej výšky) ostatným občanom, ktorí majú zvýšené výdavky tohto druhu z dôvodu zdravotného postihnutia alebo používania iného druhu pomôcky.
    Súhlasíme so stanovením rozdielnej výšky peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi tak, ako ju uvádza navrhovateľ, tj. 100% výšku príspevku poskytnúť užívateľom mechanického alebo elektrického invalidného vozíka prípadne porovnateľného zariadenia (kočík), ďalej žiadame, aby do okruhu tých, ktorí majú vyššie výdavky na odieranie šatstva boli zaradení aj občania používajúci protézy a podporné aparáty, dlahy, ortézy a barle pod pazuchy pretože používaním týchto pomôcok tiež dochádza k výraznému ničeniu odevu a 50% z tejto výšky priznať občanom, ktorí používajú iný druh pomôcky (palička, francúzske barle atď.)
    Stanovenie rozdielnej výšky peňažného príspevku ..... je na prvý pohľad logický. Avšak stanovenie len dvoch úrovní, nezodpovedá realite života a diskriminuje mnohých občanov s iným zdravotným postihnutím pri ktorom nie sú na tieto mechanické pomôcky odkázaní, (napr. rigidita, fluktuácie a významné poruchy chôdze ako šúchanie nohami, chôdza po vonkajšej časti chodidla, tremor končatín ale aj celého tela, ako niektoré prejavy Parkinsonovej choroby a z nich rezultujúce zvýšené opotrebovanie až nevratné poškodenie šatstva, bielizne, topánok ale aj hnuteľnej výbavy domácnosti. Pri peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa navrhuje viazať jeho poskytovanie na vodičské oprávnenie občana s ŤZP alebo niekoho z jeho domácnosti, prípadne osobného asistenta alebo opatrovateľa poskytujúcemu pomoc pri prepravovaní.
    So zámerom viazať príspevok na kúpu osobného motorového vozidla na vodičské oprávnenie občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo niekoho z jeho domácnosti prípadne osobného asistenta - plne súhlasíme. Predíde sa tým zneužívaniu tohto príspevku a z neho vychádzajúceho nadobudnutia motorového vozidla tretími osobami.
    Naše stanovisko: súhlasíme, prispeje to k adresnosti. Za rozhodujúce kritérium však by mala byť zobratá skutočnosť, aby stanovište motorového vozidla, na ktorý bol poskytnutý peňažný príspevok od štátu bolo v mieste trvalého bydliska občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

HORE


Spousta podmínek pro získání kompenzace

Podtitulek: Vyhláška nově upravuje příspěvky státu zaměstnavatelům zdravotně postižených

Problematiku zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností řeší pracovněprávní předpisy již od roku 1991. Nejnovější úpravu stanoví vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 241/2002 Sb. Předpis stanoví bližší podmínky pro poskytování příspěvku zaměstnavatelům, kteří zaměstnají více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (dále jen "občané se ZPS") z celkového počtu svých zaměstnanců. Těmto zaměstnavatelům při splnění podmínek náleží měsíční příspěvek za každého zaměstnaného občana se ZPS na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů související se zaměstnáváním těchto občanů

Výše příspěvku
Zaměstnavatelům bude náležet měsíční příspěvek ve výši 0,35násobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého zaměstnaného občana se ZPS. Pro stanovení počtu zaměstnanců se ZPS a se ZPS s těžším zdravotním postižením, na které má být příspěvek poskytován, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců. Příklad: Zaměstnavatel s více než 50 % zaměstnaných osob se ZPS zaměstnává 60 těchto osob. Vezmeme-li v úvahu průměrnou mzdu za první až třetí čtvrtletí 2001, která je 14 144 Kč, tak by výše příspěvku byla 297 000 Kč (4950 Kč x 60).

Přepočet stavu zaměstnanců
Celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % občanů se ZPS se pro účely poskytování příspěvku podle § 24a zákona 1/1991 Sb., stanoví jako průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem a zaměstnanců se ZPS a se ZPS s těžším zdravotním postižením se pro tyto účely zjišťuje za kalendářní rok, za který příspěvek záleží (§ 24 odst. 6 zák. čís. 1/1991 Sb.). Pro účely zjištění zaměstnávání 50 % občanů se ZPS se každý zaměstnanec se ZPS s těžším zdravotním postižením započítává třikrát. Pro účely zjištění průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se ZPS, na něž zaměstnavateli náleží příspěvek podle § 24a zákona, se každý zaměstnanec se ZPS s těžším zdravotním postižením započítává jednou. Způsob přepočtu zaměstnanců je závazný pro všechny zaměstnavatele. Je to podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci zaměstnavatele, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou stanovenou pracovní dobu. Příklad: Zaměstnavatel zaměstnává celkem 50 zaměstnanců. Těchto 50 zaměstnanců odpracovalo za sledovaný rok (včetně dovolené a překážek u práci) celkem 88 400 hodin. Na jednoho zaměstnance připadá roční fond pracovní doby celkem 2080 hodin (40 hodin týdně x 52). Přepočtený počet zaměstnanců je 88 400:2080, tedy 42,5 osob. Protože se zjištěné průměrné přepočtené počty zaměstnanců zaokrouhlují na celá čísla od poloviny směrem nahoru, je to 43 osob.

Žádost o příspěvek
Příspěvek se poskytuje zálohově na základě žádosti, kterou zaměstnavatel podává úřadu práce příslušnému podle sídla zaměstnavatele. V žádosti o příspěvek zaměstnavatel uvede své identifikační údaje a průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZPS a se ZPS s těžším zdravotním postižením, a průměrný počet zaměstnanců, na něž zaměstnavateli náleží příspěvek. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců se pro tyto účely zjišťují za předchozí kalendářní čtvrtletí. Zaměstnavatel musí v žádosti uvést tyto údaje: zaměstnavatel, který je právnickou osobou, název právnické osoby, popřípadě jméno obchodní firmy, její sídlo a právní forma, identifikační číslo, jméno člena statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat, popřípadě zmocněného zástupce, číslo svého účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky a její adresa, zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě též jméno obchodní firmy, datum narození, adresa jejího místa trvalého pobytu, identifikační číslo, číslo svého účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky a její adresa. Žádost o příspěvek musí zaměstnavatel dále doplnit o kopii dokladu prokazující právní subjektivitu zaměstnavatele, který je právnickou osobou, jmenný seznam zaměstnanců se ZPS a se ZPS s těžším zdravotním postižením, kopie dokladů, kterými se prokazuje změněná pracovní schopnost zaměstnanců se ZPS a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, osvědčení, jakým způsobem přizpůsobil výrobní program a pracovní podmínky pro zaměstnávání občanů se ZPS, prohlášení, že nemá ke dni podání žádosti splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, prohlášení, že mu není poskytován jiný státní příspěvek nebo dotace na úhradu mzdových nákladů pro občany se ZPS. Žádosti o další zálohy v kalendářním roce obsahují náležitosti jako žádost o první zálohu. Zaměstnavatel k nim vždy musí přiložit např. doklady o tom, že nemá žádné nedoplatky na pojistném a že mu nebyl poskytnut žádný jiný příspěvek nebo dotace na úhradu mzdových nákladů pro občany se ZPS. Účelem příspěvku je zaměstnavatelům částečně kompenzovat zvýšené náklady související se zaměstnáváním občanů se ZPS. Jde zejména o nezbytná organizační, technická a personální opatření a přizpůsobení pracoviště, organizaci výroby a podnikatelské činnosti, jimiž jsou zmírňovány důsledky vyšší nemocnosti a nižšího zbytkového potenciálu těchto zaměstnanců.

Záloha na příspěvek
Příspěvek se poskytuje zálohově čtvrtletně. Záloha na první až třetí čtvrtletí se poskytuje po uplynutí předchozího kalendářního čtvrtletí. Záloha na čtvrté čtvrtletí se poskytuje maximálně do výše zálohy za třetí čtvrtletí, a to nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Výše zálohy se stanoví tak, že se 0,35násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vynásobí celkovým počtem měsíců počítaných od počátku kalendářního roku a skutečně dosaženým průměrným přepočteným počtem zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, za období od počátku roku k poslednímu dnu uplynulého kalendářního čtvrtletí. Od takto zjištěné částky se odečtou zálohy dosud vyplacené v kalendářním roce. Vyúčtování příspěvku nebo záloh zaměstnavatel provede nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Podkladem pro vyúčtování je průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem a zaměstnanců se ZPS a se ZPS s těžším zdravotním postižením k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém příspěvek náležel, a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se ZPS , na které náležel příspěvek k 31. prosinci kalendářního roku. Rozdíl mezi poskytnutými zálohami a výší příspěvku, na který zaměstnavateli vznikl nářok,doplatí zaměstnavateli úřad práce do 15. února následujícího kalendářního roku.


Autor: Ladislav Jouza, právník

Zdroj: Profit
17.6.2002

HORE